Na een intakegesprek met kind / ouders worden nadere afspraken gemaakt welke zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van u en uw kind.

Bijles is individueel. In overleg kan ook aan 2 kinderen bijles worden gegeven indien beiden op hetzelfde niveau leren en werken. Kinderen kunnen zelf met vragen en problemen komen. Zo niet dan wordt huiswerk gemaakt en geoefend voor aanstaande toetsen.

De bijles is aanvulling van de reguliere schoollessen en gn vervanging.


Voorwaarden

- Voor alle maanden (m.u.v. juli-augustus) wordt een minimum van 120,- in rekening gebracht. Voor elke les meer dan de 3 waarop recht is, wordt 40,- extra gerekend.

- In herfst, kerst-, krokus- en meivakantie wordt geen bijles gegeven incl. Goede Vrijdag en Hemelvaart : donderdag en vrijdag, 2e Paasdag en 2e pinksterdag.

- Afspraken worden vastgelegd in een maandcontract. Voor de 15e van de maand dient u als ouder aan te geven of u wilt stoppen met ingang van de volgende maand. Tevens geldt ook het omgekeerde dat als ik om enigerlei reden wens te stoppen ik dit vr de 15e van de maand aangeef met ingang van de daaropvolgende maand.

- AFGESPROKEN lessen die uiteindelijk NIET doorgaan om uiteenlopende redenen: plotselinge ziekte, activiteiten van school, priv-afspraken etc. worden WEL in rekening gebracht. Dit geldt ook voor leerlingen die 2-wekelijks bijlessen volgen. Bij langdurige ziekte worden lessen in goed overleg n naar beschikbaar mogelijkheden opnieuw ingepland. Initiatief en verantwoordelijkheid van een eventuele inhaalles ligt bij leerling/ouder.

- Bij ziekte wordt s ochtends vr 9.00 uur gebeld. Idem geldt als uw bijlesdocent ziek wordt. In goed overleg wordt getracht zoveel mogelijk de uitgevallen les(sen) in te halen. Initiatief en verantwoordelijkheid ligt bij de leerling / ouder.

- Aan het eind van de maand ontvangt u een rekening over die maand met daarop het overzicht van de gegeven lessen. U wordt verzocht deze voor de 15e van de volgende maand te voldoen.

- In verband met de nieuwe privacywetgeving (AVG) vraag ik uw toestemming een aantal persoonlijke gegevens te verzamelen ten behoeve van de studievoortgang zoals motieven en achtergrond van opgave bijles van uw kind en behaalde resultaten van uw kind tijdens en vóór de bijlesperiode.
   

   
 

©  Bas van Roessel 2015

Ik ben Bas van Roessel en geef sinds 2004 bijlessen bij mij thuis in de exacte vakken: wiskunde/natuurkunde/ scheikunde en economie. Ik heb een lesbevoegdheid wis- ennatuurkunde en heb uiteenlopende ervaringen opgedaan binnen het middelbaaronderwijs. In de jaren '90 heb ik een HEAO-bedrijfs-economie-diploma gehaald en ben eentijdlang werkzaam geweest op diverse administraties. Ik vind het leuk om jonge mensen individueelte begeleiden en hun net dat steuntje in derug te geven om tot meer zelfvertrouwen entot betere resultaten te komen. In de klas wordt steeds vaker een beroep gedaan ophet zelfstandig eigen maken en verwerkenvan de lesstof. Sommige leerlingen hebben nu juist net wat meer aandacht nodig om bepaalde vaardigheden eigen te maken. Op school en thuis kunnen ze hiervoor niet altijd terecht. Bij iets meer individuele aandacht in eenrustige omgeving kan uw kind het niveau inhaar/zijn eigen tempo op het gewenste peil brengen. Mijn adresgegevens zijn: Bas van Roessel, D.G. van der Keesselstraat 22, 7412 ZP Deventer, Telefoon: 0570-618442, 5 minuten fietsen van Het Vlier, 10 minuten fietsen van De Boerhaavelaan, 20 minuten fietsen van Het Stormink. Aan het einde van de maand ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een factuur met daarop de gegeven lessen met de data. Deze ouder/verzorger wordt geacht deze factuur binnen 14 dagen te betalen. Na een intakegesprek met kind / oudersworden nadere afspraken gemaakt welke zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van uen uw kind. Bijles is individueel. In overleg kan ook aan 2 kinderen bijles worden gegeven indien beiden op hetzelfde niveau leren en werken. Kinderen kunnen zelf met vragen en problemen komen. Zo niet dan wordt huiswerk gemaakt en geoefend voor aanstaande toetsen. De bijles is aanvulling van de reguliere schoollessen n geen vervanging. - Afspraken worden vastgelegd in een maandcontract; alleen in bijzondere gevallen (zoals langdurige ziekte) kan worden afgeweken van bestaande afspraken. - Vr de 15e van de maand dient u als ouder aan te geven of u wilt stoppen met ingang van de volgendemaand. - In krokus - mei - herfst - kerstvakantie wordtgeen bijles gegeven. - In principe worden in de maanden juli /augustus geen bijlessen gegeven afhankelijkvan hoe de zomervakantie gepland is. - Minimaal wordt 90 euro per maand inrekening gebracht m.u.v. de maanden juli /augustus. Indien om schoolredenen ( bijv.rapportvergaderingen ) of individuele redenenu of uw kind besluit bijlessen over te slaan zaldus toch een minimaal maandbedrag van 90 euro in rekening worden gebracht. Uitzondering vormt natuurlijk overmacht zoals langdurige ziekte. - Lessen op feestdagen worden in overleg verplaatst. - Bij ziekte wordt 's ochtends voor 9.00 uur gebeld. Idem geldt als uw bijlesdocent ziekwordt. In goed overleg wordt getracht zoveel mogelijk de uitgevallen les(sen) in te halen. - Aan het eind van de maand ontvangt u een rekening over die maand met daarop het overzicht van de gegeven lessen. U wordt verzocht deze voor de 15e van de volgendemaand te voldoen. Afspraken worden vastgelegd in eenmaandcontract (zie werkwijze).